Nagpur Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Nagpur

( Affilated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University & Recognised by U.G.C & NCTE )