Nagpur Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Nagpur

( Affilated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University & Recognised by U.G.C & NCTE )

Prof. and Officiating Principal

Dr. Tapan Dutta

M.P.Ed,M.Phil,(NET),Ph.D

Nagpur Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Nagpur

TEACHING STAFF AT COLLEGE

Dr. Rajratna R. Durge

M.A, M.P.Ed, Ph.D, NET

Dr. V. V. Rathod

M.P.Ed.,Ph.D.

Dr. Smt. K. R. Boratkar

M.P.Ed.,(NET) Ph.D.

Dr. Amarkant Chakole

M.P.Ed,Ph.D.

Dr. Shriram B. Aglawe

M.P.Ed.,Ph.D., N.S.N.I.S.

Prof. Suyash Pandagale

M.P.Ed., SET

Dr. Rajani Murkute

M.P.Ed. M.Phil., Ph.D. NET, SET

Adminidtrative StaffShri Gajendra M. Akhand

Asst. LibrarianShri Rajesh S. Gandhe

Clerk-Cum-TypistShri. W.B.Shastri

Jr. ClerkShri. D.D.Deo

Account. Asstt.Shri. Anil Vyawahare

Clerk