Nagpur Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Nagpur

( Affilated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University & Recognised by Recognised by U.G.C & NCTE )
Accredited with NAAC

Our Principal

TEACHING STAFF AT COLLEGE

Dr. S. Biswas

M.P.Ed.,Ph.D.

Dr. R. R. Durge

M.P.Ed.,(NET) Ph.D.

Dr. V. V. Rathod

M.P.Ed.,Ph.D.

Dr. Tapan Dutta

M.P.E., M.Phill,(NET),Ph.D.

Dr. Smt. K. R. Boratkar

M.P.Ed.,(NET) Ph.D.

Adminidtrative Staff

Shri. G.M.Akhand

Lib. Asstt.

Shri. R.S.Gandhe

Clerk-Cum-Typist

Shri. W.B.Shastri

Jr. Clerk

Shri. D.D.Deo

Account. Asstt.

Shri. Anil Vyawahare

Clerk